Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm

Ngày 14/3/2023

Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thuỷ văn nguy hiểm