Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30-11-2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.

Ngày 03/3/2023

Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH  ngày 30-11-2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.