Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 22/2/2023

Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính