Cơ cấu tổ chưc

Ngày 25/12/2014

 

Cơ cấu tổ chức

1.     Phòng Tổ chức - Hành chính;

2.     Phòng Kế hoạch - Tài chính;

3.     Phòng Quản lý Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông;

4.     PhòngThanh tra – An toàn;

5.     Văn phòng Quản lý đường bộ II.1;

6.      Văn phòng Quản lý đường bộ II.2;

7.      Văn phòng Quản lý đường bộ II.3;

8.   Văn phòng Quản lý đường bộ II.4;

9.   Văn phòng Quản lý đường bộ II.5;

10.  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 2.